علل ایجاد طلاق عاطفی

_رنگ باختن عشق: اولین چیزی که در طلاق عاطفی میان زن وشوهر ازبین می رود،جاذبه و اعتماد همسران نسبت به هم است.وقتی یکی از زوجین مملو از نیاز های بر آورده نشده در زندگی مشترک باشد، احساس غمگینی و نا امیدی دراو شکل می گیرد. طلاق عاطفی را طلاق پنهان هم میتوان گفت، چرا که […]

سواد رابطه

اگر خواستی یاری انتخاب کنی، حتما کسی را انتخاب کن که تورا خوب ببیند، خوب بشناسد.که تورا عمیق بشناسد و عمیق ستایش کندکسی را انتخاب کن که عشق را خوب بشناسد، که جوری که فکر میکنی را جوری که لباس می پوشی، جوری که میخندی، جوری که شعر می خوانی را، جوری که میرقصی و […]